Κύριο μέλημα της εταιρίας μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δηλαδή την εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών και την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. (ηλεκτρικών στηλών).

 

Η ΕΛΜΑ Α.Ε. έχει σύμβαση συνεργασίας με την ECOELASTIKA και την ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ., για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων.

  • Νόμος: 2939/01, ΠΔ 109/04

[image][image]